Přijímání dětí

I. Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá od 2.5. do 16.5. v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole, nebo si ji mohou stáhnout z těchto internetových stránek v nabídce menu - Dokumenty ke stažení. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

Jsou přijímány děti ve věku zpravidla od tří do šesti let (i starší v případě odkladu školní docházky).

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy:

  • děti jeden rok před nástupem do základní školy
  • děti s trvalým bydlištěm v místě mateřské školy
  • děti ze sociálně znevýhodněných rodin
  • děti, které zvládnou základní hyg. potřeby (samy se nají, používají toaletu)
  • děti zaměstnaných rodičů
  • děti rodičů, kdy jeden z nich pobírá mateřský nebo rodičovský příspěvek

II. Evidence dítěte

Před nástupem dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.